Kitabxanalarda yerləşdirilmiş yazınlar
Труды в библиотеках

1. Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya dövlət xidmətinin kitabxanası
2. Müqəddəs Filaret institutunun kitabxanası3. Ə.Nəvai adına Özbəkistan milli kitabxanası

Yaroslavl vilayətinin elmi kitabxanası

Москва. Центральная городская юношеская библиотека имени М. А. Светлова
Библиотека Автограда. Г. Тольятти
Международные отношения: Библиографический указатель. Вып. 5 / Научная б-ка МГИМО (У) МИД России. – М., 2005
 

Российский исламский университет 

Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджанской республики
 

Azərbaycan milli kitabxanası
Азербайджанская национальная библиотека