MƏQALƏLƏR

 


  I. Elmi dərgilərdə yayımlanan məqalələr
 1.  Библейский антропоморфизм // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 15. Bakı, 1997, s. 98-101.
 2.  Кто такие «Свидетели Иеговы?» // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət №16. Bakı, 1998, s. 111-117.
 3.  Ислам и наука. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 20, 1999, s. 149-151.
 4.  О культе святых в Исламе и Христианстве. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 20. Bakı, 2000, s. 274-277.
 5.  Есхатологія ісламy // Культурологічний часопис “Ї”. № 26, Львiв, 2002, s. 97-112.
 6.  Некоторые аспекты проблемы распространения Ислама в свете отношений Халифата с Византией // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. BDU Tarix fakultəsinin dərgisi № 2. Bakı, 2004, s. 14-18.
 7.  Хариджиты и радикальные секты в иудаизме и Христианстве // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. BDU Tarix fakultəsinin dərgisi № 3. Bakı, 2004, s. 12-14.
 8.  Мария и Иисус в христианской и исламской традициях // Sosial bilgilər. Azərbaycan respublikası “Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi. №  2 (18). Bakı, 2004, s. 28-33.
 9. Праздник Новруз в религиозной традиции Зороастризма // Zərdüşdiliyə dair tədqiqatlar (məqalılır toplusu). AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar institutu, "Şirvanşahlar sarayı kompleksi" Dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi. Bakı, 2004, c. 104-107.
 10.  Həzrət İsanın çarmıxa çəkilib-çəkilməməsi probleminin tarixi-fəlsəfi təhlili və İslam doktrinası // Dirçəliş XXI əsr. Azərbaycan dövlət quruculuğu və Beynalxalq münasibətlər institutu. № 78-79, Bakı 2004, s. 174-178.
 11.  Абуль-Хасан Маварди о рождении, сущности, структуре и функциях государства // Sosial-siyasi problemlər. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu, “Politologiya” şöbəsi. XI buraxılış. Bakı, 2004, s. 186-189.
 12. Хариджиты и радикальные секты в Иудаизме и Христианстве // YUNESKOnun ümumdünya "Fəlsəfə gününə" həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu, Bakı, 2004, s. 176-182.
 13.  Историко-философские аспекты ашаризма в Исламе // AMEA Şərqşünaslıq institutunun Elmi Araşdırmaları (elmi-nəzəri toplu). VI buraxılış. Bakı, 2004, s. 360-362.
 14.  Hüseyn Cavidin İslam dini haqqında fəlsəfi düşüncələrinə bir nəzər // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal № 1. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. Bakı, 2005, s. 211-220. (M. B. Ağayevlə həmmüəlliflikdə)
 15.  Приступить к джихаду великому // Лицейское и гимназическое образование. Научно-популярный журнал. № 5, М., 2005. (E. Kononenko ilə həmmüəlliflikdə)
 16. İsgəndəriyyəli Filonun fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri // // Dirçəliş XXI əsr. Azərbaycan dövlət quruculuğu və Beynalxalq münasibətlər institutu. № 93, Bakı, 2005, s. 66-70.
 17.  Доктрина терпения (сабр) по отношению к нечестивой власти в исламской доктрине // Keçid dövründə Azərbaycan respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. 13-cü buraxılış. Bakı, 2005, s. 23-25. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 18.  Pavlikian təriqətinin sosial mahiyyəti barədə // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XV buraxılış. Bakı, 2005, s. 637-640. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 19.  M. F. Axundovun ismaili təlimində sosial islahatlar haqqında fikirləri // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XVI buraxılış. Bakı, 2005, s. 158-162. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 20.  Представления об идеальном обществе в хариджизме // AMEA Şərqşünaslıq institutunun Elmi Araşdırmaları (elmi-nəzəri toplu). VII buraxılış. Bakı, 2006, s. 541-543. (Y. Abdulla ilə həmmüəlliflikdə)
 21.  İbrahimi ənənələrində və krişnaizmdə monoteist konsepsiyasının müqayisəli təhlili // Şərq-Qərb: Sivilizasiyaların dialoqu (elmi-nəzəri jurnal). AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. № 1(2). 2006, s. 188-195.
 22.  Допустимость восстания против «нечестивой» власти (тамаккун) в исламской доктрине // Bakı. Tarix və onun problemləri №3, 2006, s. 49.
 23.  Dini, fəlsəfi və elmi dünyagörüşlərin qarşılıqlı münasibətləri haqqında // Elmi axtarışlar № 20, 2006, s. 234-239.
 24.  Dini, fəlsəfi və elmi dünyagörüşlərin qarşılıqlı münasibəti haqqında // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XX buraxılış. Bakı, 2006, s. 234-239. (R. Mustafayevlə həmmüəlliflikdə)
 25.  Попытки осмысления проблемы божественной власти хариджизме // Elmi əsərlər (elmi-nəzəri jurnal) №1 (3), Bakı, 2006, s. 19-23. (M. Ağayevlə həmmüəlliflikdə).
 26.  Aypara və ulduz simvolu // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1 (5). Bakı, 2008, s. 62-67.
 27.  Dünya dinlərində çoban-qoyun obrazları  // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №3 (7). Bakı, 2008, s. 188-192.
 28.  Qədim Şumer-Akkad dini və onun digər dünya dinlərinə təsiri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 4 (8). Bakı, 2008, s. 81-93.
 29.  Верят ли мусульмане в зороастрийские легенды // Рамазановские чтения №3, М., 2008, s.76-80.
 30. Основные направления популяризации исламского мировоззрения в России и странах СНГ // Фаизхановские чтения №5, Нижний Новгород, 2008, s. 123-130.
 31.  Соотношение веры и разума // Рамазановские чтения №3. М., 2008, s.16-38. (V. Polosinlə həmmüəlliflikdə)
 32.  Şumer-Akkad dünyagörüşündə kosmologiya, kosmoqoniya, teoqoniya və esxatologiya // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1 (9). Bakı, 2009, s. 121-126.
 33.  Qədim Assur imperiyası: tarix, mədəniyyət, din // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 2 (10). Bakı, 2009, s. 93-101.
 34.  Qədim Babil dini // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №5 (13). Bakı, 2009, s. 185-192.
 35.  Могут ли христиане признать пророком Мухаммеда // Рамазановские чтения № 4, М., 2009, s. 103-106.
 36.  Qədim Babil: tarix, mədəniyyət, elm və astrologiya // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 3 (11). Bakı, 2009, s. 85-99.
 37.  Şumer və Akkad dövlətlərinin qısa tarixi-mədəni icmalı // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №4 (12). Bakı, 2009, s. 109-118.
 38.  Qədim Misirin qısa tarixi icmalı //Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №5 (13). Bakı, 2009, s. 65-75.
 39.  Воспитание народа в духе религиозной морали – необходимость нашего времени // Минбар. №1(3), Казань, 2009, s. 7-14.          
 40. Qədim Misir ilahiyyatında dünyanın yaranması // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1(15). Bakı, 2010, s. 119-128.
 41.  Религиозные ценности в контексте взаимодействия культур // Взаимодействие культур в условиях глобализации / под общ. ред Мамедова Н.М., Чумакова А.Н. М.: "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2010, s. 511-517.
 42.  İsa məsih kim olub? Tarixi sənədlər və və dini mətnlərdən çıxarılan nəticələr // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №2(16). Bakı, 2010, s. 89-104.
 43.  Распространение и развитие ислама в Азербайджане  (краткий историко-культурный обзор) // Ислам в СНГ. Ежеквартальный научный альманах. №1, М., 2010, s. 63-75.
 44.  Modernizm, Postmodernizm və çağdaş Azərbaycan // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. Bakı, №5 (25), 2011, s. 18-23.
 45. Azərbaycanda elmi konfransların keçirilməsinə dair promlemlər haqqında // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. Bakı, №6 (26), 2011, s. 25-30.
 46.  Əski və çağdaş zamanda "söz çəkişmələri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 6. Bakı, 2011, s. 66-83.
 47. Müstəqillik dönəmində Azərbaycanda qeyri-müsəlman inanclarının yayılması və bu günü // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 1(27). Bakı, 2012, s. 25-31.
 48. Çağdaş Azərbaycanda İslam dini və din-dövlət münasibətləri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 2(28). Bakı, 2012, s. 60-65.
 49. Общественно-политическая мысль татар на рубеже XIX-XX веков // Elmi əsərlər. Beynalxalq elmi-nəzəri jurnal №2 (19), Bakı, 2012, s. 90-94. (N. X. Həmzinlə həmmüəlliflikdə).
 50.  Концептуальные проблемы исламской апологетики // Müasir dövrdə  dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri. I buraxılış. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu, Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsi, Bakı, 2013, s. 7-30.
 51.  Религия в современном Aзербайджане периода независимости // Ислам в Содружестве Независимых Государств № 4 (5)' 2011; Pоссия и мусульманский мир №1. M., 2013,s. 50-59.
 52.  Aypara və ulduz. Azərbaycan dili (6 sinif üçün dərslik) // Bakı: Altın Kitab, 2013, s. 89-90.
 53.  Брат пророка (история жизни и смерти четвертого халифа Абу Талиба)  // Дилетант 11 (23), M., 2013, с. 40-43.
 54.  Философский анализ школ калама в Исламе // Müasir dövrdə  dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri. II buraxılış. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu, Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsi, Bakı, 2013, s. 58-79.
 55.  Klassik yunan fəlsəfəsi: Aristotel və Platon fəlsəfəsi // Elmi əsərlər. №1 (24), Bakı, 2015, s. 43-55.
 56.  Sokratöncəsi yunan fəlsəfəsi: Milet məktəbindən Elea məktəbinə qədər // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 6 (35). Bakı, 2015, s. 89-104. (E. Səmədovla həmmüəlliflikdə)
 57.  Antik atomçuların və epikürçülərin fəlsəfəsi // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 9 (38). Bakı, 2015, s. 51-61.
 58. Ellinizm və Roma dövrlərində dini-fəlsəfi təlimlər // Bakı: Din və dövlət № 1 (42) Yanvar 2016, s. 66-78.

  II. Elmi konfransların dərgilərində yayımlanmış məqalələr:

 59. Основные направления популяризации исламского мировоззрения в России и странах СНГ. Российские мусульмане на пути к религиозному  и образовательному единству, Нижний Новгород, 2008.
 60. Философские аспекты религиозной морали в контексте проблем постсоветского пространства. Всемирный день философии, М., 2009.
 61. Postmodern mədəniyyətində ənənəvi dəyərlər sistemi (stenoqramma). Bakı Beynalxalq Qumanitar forumu, 2011.
 62. Религия в современном Азербайджане периода независимости. Свобода вероисповедания в Казахстане, Астана, 2013.
 63. Türk-oğuz sanatında ve dünya inançlarında koyun resimleri. Türk Dünyası Kültürel değerleri Uluslararası Sempozyumu. Eskişehir, 2014, s. 177-184.
 64. Фараби между теологией и философией. Международные Фарабиевские чтения, Алматы, 2014, c. 39-43.
 65. О проблемах исламcкой реформации и путях ее идеологического обоснования. Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы, Минск, 2014,  с. 419-426.
 66. Проблемы толерантности в современном исламском мировоззрении: прошлое и современность. Межконфессиональный диалог и религиозная толерантность - гарантия стабильности общества. Ташкент, 2014, с. 184-187.
 67. Современный религиозный экстремизм: причины возникновения и средства противодействия. Ислам против религиозного экстремизма и терроризма.Душанбе, 2015, с. 32-34.
 68. Гуманитарная деятельность и нормы  международного гуманитарного права в Исламе. Гуманитарная деятельность религиозных организаций и проблема межрелигиозного диалога. Душанбе, 2015.

  III. Elektron elmi resurslarda məqalələr:

 69. Кумранская литература, Библия и Коран // Центральная Азия и Кавказ. Швеция, 2002.
 70. История и правовые методы ханафитского мазхаба // Казань, сайт «Тюркско-татарский мир» Института Истории АН Татарстана, 2004.
 71.  Матуридизм в ортодоксальном исламском мировоззрении // Казань, сайт «Тюркско-татарский мир» Института Истории АН Татарстана, 2004.
 72.  Философия, история и терминология суфизма // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2004.
 73.  Мутазилиты – основатели философского рационализма в Исламе // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2004.
 74.  Воззрения Такиаддина Ахмада ибн Теймии о мусульманском государстве // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2005.
 75.  Философские аспекты религиозной морали в контексте проблем постсоветского пространства // М.: Информационно-аналитический центр общественно-политического развития стран ближнего зарубежья, 2009.
 76. Отношение ислама к секулярным формам государственной власти // Информационно-аналитический центр «СОВА», 2004.

  IV. Qəzet və xəbər portallarda yayımlanan məqalələr:


 77. Коран и достижения современной науки // Коран и современная наука (сборник статей). Мусульманское Общество по Распространению Ислама Александрия Египет.
 78. Кто такие свидетели Иеговы?
 79. Праздник Новруз и исламская доктрина // Сайт "Азерислам"
 80. Есть ли ортодоксия и ересь в Исламе? // Religare, 2006.
 81. Исламо-христианский диалог: на пути преодоления национальной и религиозной ксенофобии // Москва: Независимый исламский информационный канал Islam.ru, 2006.
 82. Оскорбительна ли для мусульман мысль о женитьбе Посланника Божьего? "Код да Винчи", Тора и Коран // Москва: Независимое информагентство «Ислам-инфо», 2006.
 83. Кто такие сабии, упоминаемые в Коране? // Москва: Независимое информагентство «Ислам-инфо», 2006
 84. «Трезво и обдуманно подходить к вопросу». А. Али-заде о нововведениях (бид’а) в религии // Москва: Независимый исламский информационный канал Islam.ru, 2006.
 85. Терпимость и бунтарство против властей в шиизме // Портал “The First News”, 2007.
 86. Радикальные доктрины: крайние шииты // Портал “The First News”, 2007.
 87. Радикальные доктрины: хариджиты // Портал “The First News”, 2007.
 88. Хариджиты и радикальные секты в Иудаизме и Христианстве // Портал “The First News”, 2007.
 89. Есть ли Бог и зачем Он нужен? // Портал “The First News”, 2007.
 90. Размышления об истории Салмана Рушди. 18 лет спустя // Портал “The First News”, 2007.
 91. Религиозный экстремизм: история и современность // Портал “The First News”, 2007.
 92. Çoxarvadlılığın tarixi // Bakı: Nefertiti jurnalı №2, 2007. s.44-46.
 93. Ислам и политика // Портал “The First News”, 2007.
 94. Мнимые противоречия в Коране: ответы критикам Ислама // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 95. О святости Пророка Мухаммада // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 96. Коран и Библия о «сыновстве Богу». Ездра и Иисус // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 97. Отношение Ислама к рабству // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 98. Призывает ли Коран убивать неверных? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 99. Диалог философа с ученым // Портал “The First News”, 2009.
 100. İslam ilahiyyatı və dünyəvi elmlər // Din və cəmiyyət qəzeti N 22-23 (058) 10-16 iyun 2010.
 101. Sonuncu Tanri elçisinin həyat yolu (“Din və cəmiyyət” qəzetində 2011-12 illərdə hissə-hissə dərc edilmişdir)
 102. Müsəlman dünyagörüşündə yeni terminlərə ehtiyac varmı? // Din və cəmiyyət qəzeti (7 - 13 noyabr 2013) № 41 (227).
 103. Беседа со студенткой о морали и нравственности // Портал “The First News”, 2009.
 104. Размышления о смерти // Портал “The First News”, 2009.
 105. О надписях на боках одного турецкого барана... // Портал “The First News”, 2009.
 106. Образ Рая в Коране и в Библии: часть 1часть 2 // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 107. Осуждает ли Ислам на смерть за частные грехи? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 108. Постмодернизм и традиционные ценности в современном Азербайджане // Портал культуры и исскуства, 2011.
 109. Azərbaycanın milli maraqları baxımından din-dövlət münasibətləri
 110. Tarixdə və günümüzdə ölkə-din sorununu. Azərbaycanda ölkə-din sorununda yenidənqurmanın gərəkliliyi
 111. Toplumumuzda dünyaviliklə özgür düşüncənin gəlişdirilməsi haqqında
 112. Azərbaycanda dini durumun təhlili və dünyəvilik prinsiplərinin qorunması perspektivləri