A. Əlizadənin elmi əsərlərinə verilmiş rəylər

1. Quluzadə Z. Xristianlıq: tarix və fəlsəfə" adlı yeni kitab işıq üzü gördü. Elm qəzeti № 29-30, 2007.
2. Dövlət Neft Şirkətinin Qaz İxrac İdarəsinin rəhbərliyi “Azərbaycanın qazlaşdırılması və qaz təsərrüfatının istismarı" (1955−1970) monoqrafiyası ilə bağlı təşəkkür məktubu ünvanlayıb.


 

A. Əlizadənin dissertasiyalara verdiyi rəyləri

 1. Elvüsal Məmmədovun “Orta əsrlər İslam düşüncəsində din-fəlsəfə münasibətləri” adlı dissertasiyasına (2013);
 2. Emil Rəhimovun “Müasir İslamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyalari” adlı dissertasiyaına (2012);
 3. Günel İsmixanovanın “İslam hüququnda insan haqlarinin tənzimlənməsi” adlı dissertasiyaına 2014;
 4. İradə Zərqanayevanın “Əbu Həmid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri” adlı dissertasiyasına (2010);
 5. Mətanət  Abdullayevanın “Azərbaycan bədii təfəkküründə ezoterik dünyagörüşün fəlsəf təhlili” (Nizaminin, Nəsiminin və Füzulinin yaradıcılığı əsasında) adlı dissertasiyasına (opponent rəyi, 2013);
 6. Nəsrin  Esmaeilpur Mianci  Cavad “Müasir İranda ailənin sosial problemləri” adlı dissertasiyanın avtoreferatına (2015);
 7. Nizaməddin Əhmədovun “İslam hüququnun əsas mənbələri (Hanəfi hüquq məktəbi üzrə) adlı dissertasiyasına (opponent rəyi, 2014);
 8. Qərib Vəli oğlu Allahverdiyevin “Müasir sosial fəlsəfədə azadlıq problemi” adlı dissertasiyasına (2014);
 9. Radif Mustafayevin “Orta əsrlər müsəlman şərqində insanın sosial və hüquqi bərabərliyi problemi” adlı dissertasiyasına (2009);
 10. Rahil Nəcəfovun “Şərq peripatetik fəlsəfəsində vəhy problemi” adlı dissertasiyasına (opponent rəyi, 2014);
 11. Roidə Pzayevanın "Постмодерн и анализ концептов развития турецкого общественного сознания" adlı dissertasiyasına (2015);
 12. Tərifə İskəndərovanın “Yohann Leo Vaysgerberun kulturoloji fəlsəfəsi və sosiologiyası (Din, dil və xalq mentaliteti)” adlı referatına (2015);
 13. Mustafa Tuncerin “Müqəddəslərə pərəstiş və türbə ziyarətinin sosioloji təhlili (Əyyub Sultan türbəsi nümunəsində)” adlı dissertasiyasına (2015).
 14. Bağır Həmid oğlu Babayevin  “XX əsrin əvvəllərində (1900-1920-ci illər) Azərbaycan demokratik fikrində sosial-siyasi problemlər” (İxtisas: 7210.01- Fəlsəfə tarixi) adlı dissertasiyasına (opponent rəyi, 2018).
 15. Əsədov Adil. Kainat və onun inkişaf mərhələləri. Bakı: Avropa, 2019, 240 s.
 16. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Белокопытовой Нины Ивановны (Украина) «Феномен социальности в тюркском мире: социально-философский анализ». 09.00.03. История философии, 2020.
 17. Отзыв на диссертацию Мухетдинова ДВ на соискание ученой степени доктора теологии «Исламское обновленческое движение конца XX-начала XXI века: идеи и перспективы» // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. т. 16, № 4, 2020, с. 197-200.