Antik Fəlsəfə

Yunan fılsəfəöncəsi dovrü
(m. ö. VII yüzilliyə qədər)

Orfizm • Homer • Hesiod • Ferekid • Yeddi yunan müdriki • Epixarm


Qədim yunan fəlsəfəsi
(m.ö. I - V yüzilliklər)

Milet məktəbi
Fales • Anaksimandr • Anaksimen

Elea məktəbi
Ksenofan • Parmenid • Zenon • Melissus

Müstəqil filosoflar
Heraklit • Anaksaqor • Empedokl

Pifaqorçular
Pifaqor • Filolaus • Hippasus • Arxitas • Alkmeon

Qədim yunan atomçuları
Levkipp • Demokrit

Sofistlər
"Böyük" sofistlərProtaqor • Prodikus • Qorqias • Hippias
"Kiçik" sofistlərTrasimaxus • Likofron • Kritius • Alkidamas

Klassik yunan fəlsəfəsi
1. Sokratsokratçılar:
KiniklərAntisfen • Diogen • Bion Boristenes • Kerkidas • Kratet və Hipparxia
KirenaçılarAristipp • Hegesias • Annikeris • Teodorus • Evhemerus
MeqaraçılarEvklides • Stilpon • Evbulides • Diodorus Kronus
EretriyaçılarElidalı Fedon • Eretriyalı Menedem
2. Platonerkən platonçular:
Spevsippus • Ksenokrates • Polemon • Krates • Heraklides • Eudoksus • Arkesilaus
3. Aristotelerkən peripatetiklər:
Teofrastus • Evdemus • Straton • Dikearxus • Aristarxus • Demetrius • Aristoksenus


Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi
(e. ə. IV - I yüzilliklər)

Skeptisizm
Pirron • Enesidemus • Aqrippa

Epikürçülük
Epikür • Lukretius

Peripatetizm
Rodoslu Andronikus

Stoaçılıq
Erkən dövr
Kitiyalı Zenon • Xrisippus • Kleantes
Orta dövr
Panetius • Posidonius

Platonizm
Karneades • Kliptomaxus • Filon Larissalı


Qədim Roma dovrünün fəlsəfəsi
I - V yüzilliklər

Skeptisizm

Sekst Empirik

Stoaçılıq

Seneka
 • Epiktet • Mark_Avrelius • Siseron

Peripatetizm
Afrodisialı Aleksandr

Orta platonizm

Alkinous • Apuleyus • Qalen • Plutarx • Maksim •
Filon • Selsus • Teon

Neoplatonizm
Roma məktəbi → Ammonius Sakkas • Plotin • Porfirius • Amelius
Apameya məktəbi → Yamblix • Sopater
Perqama məktəbi → Sallustius • Yulian Avqust
Afina məktəbi → Afinalı Plutarx • Proklus • Marinus • Simplikius • Damaskius
İskəndəriyyə məktəbi →
Hierokles • Hipatia • İoann Filoponus

Antik dini təlimlər
Qnostisizm
 • Hermetizm • Mitraizm
NeopifaqorçuluqApollonius • Nikomaxus • Numenius • Moderatus

Erkən Xristian fəlsəfəsi
Klement • Origen • Avqustin Avrelius • Boesius • Saxta Dionisius Areopagit