Kitablar / Книги

Şəkilləri böyütmək üçün oxu üzərinə gətirin
Для увеличения иллюстраций наведите на них курсор

1.Коран и Библия: сравнительный анализ (мировоззренческий аспект). Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2002, 132 с. (Monoqrafiya)


2.Божественная и земная власть в Исламском мировоззрении.
Баку: Адильоглы, 2004, 224 с.; 2-е издание: М., Нур. 2013. (Monoqrafiya)


3 .Хроника мусульманских государств I-VII вв. xиджры. М. Умма, 2004;
2-е издание
, там же, 2007, 400 с. (Tarixi kitab)


4. Исламский энциклопедический словарь. М: Ансар. 2007, 400 c. (Ensiklopedik lüğət)


5. Xristianlıq: tarix və fəlsəfə (ilk çağlar). Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007, 172 s. (Monoqrafiya)


6. Исламская апологетика. Ответы критикам Ислама. Баку: Текнур, 2007, 420 c. (Apologetika, polemika)


7. Ислам не такой! А какой? 40 ответов критикам Корана и Сунны (в соавторстве с А. В. Полосиным). М.: Ансар, 2008, 288 c. (Apologetika, polemika)


8. Проблемы современного исламского мировоззрения. Религиозно-философские диалоги. Баку: Текнур, 2009, 238 c. (Polemika)


9. Sonuncu Tanrı elçisinin həyat yolu (kiçik kitab). Bakı: "Cəmiyyət və din" qəzeti, 2011-2012.


10. Yadda saxla, Əməl et və öyrən. Bakı: Şərq-Qərb, 2012, 452 s. (V. Məmmədəliyev, K. Şükürov, A. Qurbanov və N. Abuzərovla birlikdə) (Ensiklopedik lüğət)


11. İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq. Ensiklopedik Lüğət. Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016, 308 s. (Elsevər Səmədov ilə birlikdə) (Ensiklopedik lüğət)


12. Antik fəlsəfə tarixi. Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016, 298 s. (Dərs vəsaiti)


13. Azərbaycanın qazlaşdırılması və qaz təsərrüfatının istismarı (1955-1970). Tarixi-sosioloji araşdırma. Bakı: AFpoliqrAF, 2020, 224 s. (Monoqrafiya)


14. Ekologiya kursu üzrə mühazirələr.


15. Шейх на тропе джихада Баку, 2017. (Ədəbi kitab)