KİTABLAR

 


Azərbaycan dilində

Xristianlıq: tarix və fəlsəfə (ilk çağlar)
Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007, 172 s.

Sonuncu Tanrı elçisinin həyat yolu (ən qısa açıqlamada)
Silsilə məqalələr şəklində "Cəmiyyət və din" qəzetində dərc edilmişdir, 2011)

Yadda saxla, Əməl et və öyrən
Bakı: Şərq-Qərb, 2012, 452 s.
(V. Məmmədəliyev, K. Şükürov, A. Qurbanov və N. Abuzərovla birlikdə)

Ekologiyadan mühazirələr kursu
(2014, dərc edilməmişdir)

İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq. Ensiklopedik Lüğət
Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016, 308 səh.
(Elsevər Səmədov ilə birlikdə)

Antik fəlsəfə tarixi
Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016, 298 səh.

 

Rus dilində

Коран и Библия: сравнительный анализ
(мировоззренческий аспект)

Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2002, 132 с.

Божественная и земная власть в Исламском мировоззрении
Баку: Адильоглы, 2004, 224 с; 2-е издание: М., Нур. 2013.

Хроника мусульманских государств I-VII вв. xиджры
М. Умма, 2004; 2-е издание там же, 2007, 400 с.

Исламский энциклопедический словарь
М: Ансар. 2007

Исламская апологетика. Ответы критикам Ислама
Баку: Идрак, 2008, 420 s.

Ислам не такой! А какой? 40 ответов критикам Корана и Сунны
(в соавторстве с А. В. Полосиным)

М.: Ансар, 2008, 288 s.

Проблемы современного исламского мировоззрения.
Религиозно-философские диалоги

Баку: Текнур, 2009, 238 s.

Жизнеописание пророка Мухаммеда
(в кратком изложении)

(2007, не издано)