Elmi konfranslar / Научные конференции

Adı, keçirildiyi yeri və tarixi
Название, место проведения и дата

Məruzənin adı
Тема доклада

1. "V Фаизхановские чтения"Нижний Новгород / "V Faizxani oxuları", Aşağı Novqorod, 2008.

Основные направления популяризации исламского мировоззрения в России и странах СНГ.

2. Международный день философии. Москва.
Beynəlxalq Fəlsəfə günü / Moskva, 2009.

Философские аспекты религиозной морали в контексте проблем постсоветского пространства

3. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu /Бакинский Международный гуманитарный форум, 2011

Postmodern mədəniyyətində ənənəvi dəyərlər sistemi (stenoqramma)

Традиционные ценностные системы в постмодернистской культуре (Cтенограмма выступления)

4. "Свобода вероисповедания в Казахстане" / Qazaxstanda dini etiqad azadlığı Astana, 2013.

Религия в современном Азербайджане периода независимости

5. "Ислам, общество, государство в свете московской богословской декларации". Пятигорск / "Moskva ilahiyyat deklarasiya işığında İslam, cəmiyyət və dövlət". Pyatiqorsk, 2013.

Исторические, социальные и психологические аспекты исламского радикализма.

6. Türk Dünyası Kültürel deyerleri Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir / Тюркский мир. Культурные ценности. Международный симпозиум, 2013.

Türk-oğuz sanatında ve dünya inançlarında koyun resimleri. Sempozyumun Bildiri Kitabı, Eskişehir: Matus Basımevi, 2014, s. 177-184.

7. "I Международные Фарабиевские чтения". Алматы / "I Beynəlxalq Fərabi oxuları". Almatı, 2014.

Фараби между теологией и философией. Сборник материалов конференции. Алматы: Казахстанский университет, 2014, с. 39-43.

8. "Религия и образование в светских обществах.: опыт, проблемы, перспективы". Минск / "Dünyəvi toplumlarda din və təhsil: təcrübə, problemlər, perspektivlər". Minsk, 2014.

О проблемах исламcкой реформации и путях ее идеологического обоснования (PDF). Сборник материалов конференции, 2014, с. 419-426.

9. "Межконфессиональный диалог и религиозная толерантность - гарантия стабильности общества" Ташкент / "Konfessiyalar arası dialoq və dini tolerantlıq - cəmiyyətdə stabilliyin zəmanətidir" Daşkənd, 2014.

Проблемы толерантности в современном исламском мировоззрении: прошлое и современность. Сборник материалов конференции. Ташкент: Ташкентский государственный университет, 2014, с. 184-187).

10. "Ислам против религиозного экстремизма и терроризма". Душанбе / "İslam dini ekstremizmə və terrorizmə qarşıdır". Düşənbə, 2015.
Современный религиозный экстремизм: причины возникновения и средства противодействия. Сборник материалов конференции, Душанбе: Андалеб-Р, 2015, с. 32-34).
11. "Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: Fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış". Bakı, 2016 / Азербайджанская модель мультикультурализма.
Azərbaycanda dünyəvilik və dinə postmodern yanaşmalar probleminə dair. Elmi konfransın materiallar, Bakı, 2016, s. 35-41.
12. "Гуманитарная деятельность и нормы  международного гуманитарного права в Исламе". Душанбе / İslamda humanitar fəaliyyət və beynəlxalq humanitar hüququn qaydaları. Düşənbə, 2016.
Гуманитарная деятельность религиозных организаций.
13. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika”/ Bakı, 2018. Азербайджанская Народная Республика - 100: первая парламентская республика на мусульманском Востоке.
Dadaş Həsənovun Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi
14. Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr". Bakı, 2018 / Межгосударственные отношения на Кавказе: 100 лет назад и современный период".
Azərbaycanda siyasi repressiyalar tarixindən (1938-1956).