Elmi konfranslar
 / Научные конференции

Bəzi şəkillər oxu üzərinə çəkməklə böyüdülür
Некоторые иллюстрации увеличиваются наведением курсора

1. "V Фаизхановские чтения". Нижний Новгород / "V Faizxani oxuları", Aşağı Novqorod, 2008.
Тема доклада / Məruzə: Основные направления популяризации исламского мировоззрения в России и странах СНГ.


2. Международный день философии. Beynəlxalq Fəlsəfə günü / Moskva, 2009.
Тема доклада / Məruzə: Философские аспекты религиозной морали в контексте проблем постсоветского пространства


3. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu /Бакинский Международный гуманитарный форум, 2011.
Məruzə / Тема доклада: Postmodern mədəniyyətində ənənəvi dəyərlər sistemi (stenoqramma)
Традиционные ценностные системы в постмодернистской культуре (Cтенограмма выступления)


4. "Свобода вероисповедания в Казахстане" / Qazaxstanda dini etiqad azadlığı Astana, 2013.
Тема доклада / Məruzə: Религия в современном Азербайджане периода независимости


5. "Ислам, общество, государство в свете московской богословской декларации". Пятигорск / "Moskva ilahiyyat deklarasiya işığında İslam, cəmiyyət və dövlət". Pyatiqorsk, 2013.
Тема доклада / Məruzə: Исторические, социальные и психологические аспекты исламского радикализма.

6. Türk Dünyası Kültürel deyerleri Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir / Тюркский мир. Культурные ценности. Международный симпозиум, 2013.
Məruzə / Тема доклада: Türk-oğuz sanatında ve dünya inançlarında koyun resimleri. Sempozyumun Bildiri Kitabı, Eskişehir: Matus Basımevi, 2014, s. 177-184.


7. "I Международные Фарабиевские чтения". Алматы / "I Beynəlxalq Fərabi oxuları". Almatı, 2014.
Тема доклада / Məruzə: Фараби между теологией и философией. Сборник материалов конференции. Алматы: Казахстанский университет, 2014, с. 39-43.


8. "Религия и образование в светских обществах.: опыт, проблемы, перспективы". Минск / "Dünyəvi toplumlarda din və təhsil: təcrübə, problemlər, perspektivlər". Minsk, 2014.
Тема доклада / Məruzə: О проблемах исламcкой реформации и путях ее идеологического обоснования. Сборник материалов конференции, 2014, с. 419-426.


9. Межконфессиональный диалог и религиозная толерантность - гарантия стабильности общества" Ташкент / "Konfessiyalar arası dialoq və dini tolerantlıq - cəmiyyətdə stabilliyin zəmanətidir" Daşkənd, 2014.
Тема доклада / Məruzə: Проблемы толерантности в современном исламском мировоззрении: прошлое и современность. Сборник материалов конференции. Ташкент: Ташкентский государственный университет, 2014, с. 184-187).


10. "Ислам против религиозного экстремизма и терроризма". Душанбе / "İslam dini ekstremizmə və terrorizmə qarşıdır". Düşənbə, 2015.
Тема доклада / Məruzə: Современный религиозный экстремизм: причины возникновения и средства противодействия. Сборник материалов конференции, Душанбе: Андалеб-Р, 2015, с. 32-34).


11. "Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: Fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış". Bakı, 2016 / Азербайджанская модель мультикультурализма.
Məruzə / Тема доклада: Azərbaycanda dünyəvilik və dinə postmodern yanaşmalar probleminə dair. Elmi konfransın materiallar, Bakı, 2016, s. 35-41.

12. "Гуманитарная деятельность и нормы  международного гуманитарного права в Исламе". Душанбе / İslamda humanitar fəaliyyət və beynəlxalq humanitar hüququn qaydaları. Düşənbə, 2016.
Тема доклада / Məruzə: Гуманитарная деятельность религиозных организаций.


13. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika”/ Bakı, 2018. Азербайджанская Народная Республика - 100: первая парламентская республика на мусульманском Востоке.
Məruzə / Тема доклада: Dadaş Həsənovun Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi.


14. Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr. Bakı, 2018 / Межгосударственные отношения на Кавказе: 100 лет назад и современный период".
Məruzə / Тема доклада: Azərbaycanda siyasi repressiyalar tarixindən: İskəndər Əliyev və SEMƏMT işi.(1938-1956). Məruzələr toplusu. Bakı, 2019, s. 90-96.

14. Çağdaş dünyəvi dövlətdə İslam. Bişkek, 2018 / Ислам в современном светском государстве. Бишкек, 2018.
Məruzə / Тема доклада: Исламское реформационное мировоззрение в контексте проблем тюркского мира (сборник докладов, Бишкек, 2019, с. 240-249).

 

15. "Azərbaycanın elm və mədəniyyət mərkəzi – Şuşa". Bakı, 2022 / Шуша – центр азербайджанской науки и культуры. Баку, 2018.
Məruzə / Тема доклада: Şuşa şəhərində sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsı (1954−1963) (Məruzələr toplusu. Bakı, 2022, s. 11-16).