Bakı: Əbilov, Zeynalov və qardaşlar, 2007
Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tarixi mövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığın yaranması və inkişaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəlif xristianyönlü dini-fəlsəfi cərəyanların dünyagöruşləri izah edilir, xristian mütəfəkkiirləri və onların fikirləri haqqında məlumat verilir. Kitab, ali məktəblərin fəlsəfə, ilahiyyat, kulturologiya və başqa humanitar fakultələrinin tələbələri, fəlsəfə üzrə mütəxəssislər və ümumiyyətlə dini fəlsəfə ilə maraqlanan, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

İÇİNDƏKİLƏR


 

ÖN ÖZ

I fəsil.
XRİSTİANLIĞIN YARANMASI,
MƏNBƏLƏRİ VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ


İlk Xristianlığın qısa tarixi icmalı

Müqəddəs Kitablar – xristian fəlsəfəsinin mənbəyi kimi
Patristika dövrü

II fəsil.
XRİSTİANLIQ VƏ ROMA
İMPERİYASINDA YAYILMIŞ BAŞQA
DİNİ-FƏLSƏFİ TƏLİMLƏR

Antik fəlsəfənin və müxtəlif dini ənənələrin xristian dünyagörüşünün formalaşmasına təsiri
İsgəndəriyyəli Filonun fəlsəfəsi
Qnostisizm
Mitraizm
Manilik

III fəsil.
APOLOGETLƏRİN
FƏALİYYƏTİ DÖVRÜ


Yunandilli apologetika
Qnostisizmlə mübarizə
İsgəndəriyyə ilahiyyat məktəbi
Latın apologetikası

IV fəsil.
XRİSTİANLIĞIN DÖVLƏT
DİNİNƏ ÇEVRİLMƏSİ


Xristian ehkamlarının formalaşması dövrü və daxili çəkişmələr

Rəsmi xristian təliminin yaranması. Kappadokiyalı  kilsə ataları
Yohannes Xrisostomos

V fəsil.
XRİSTOLOJİ MÜBAHİSƏLƏR


Xristioloji mübahisələrin başlanması

Nestorianlara qarşı mübarizə
Monofizitlərə qarşı mübarizə
Origençilərə qarşı mübarizə
Monofelitlərə qarşı mübarizə
İkonaların əleyhdarlarına qarşı mübarizə
Ümumdünya Kilsə Məclislər
«Korpus Areopaqitikum»

VI fəsil.
QƏRBDƏ KİLSƏ ATALARI


IV-V əsrlərdə kilsə ataları
Avqustinus Avrelius
Avqustinusdan sonra Avropa fəlsəfəsi
Severinus Boetsius
Flavius Kassiodorus

VII fəsil.
XRİSTİANLIQDA MİSTİSİZM

Rahibliyin qısa tarixi

Şərq xristianlığında mistisizm. Hesixazm

VIII fəsil.
SONLUQ ƏVƏZİ


Qərb və şərq arasında ixtilaflar və xristian kilsəsinin parçalanması

ƏLAVƏLƏR

Pifaqorçular və yeni pifaqorçuluq

Stoyaçılar
Plato fəlsəfəsi və yeni platoçuluq
Xristianlığın simvolları

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT


Сайт управляется системой uCoz