Elmi nailiyyətlər

I. Elmi araşdırmalarında nailiyyətlər

     


1.
Dinşünaslıq

Ensiklopedik lüğətlərin və monoqrafiyaların yayımlanması ilə dinşünaslıq və dinin fəlsəfəsi elmlərinin inkişafına öz töhfəsini vermişdir.

Ədəbiyyat:

 


2. Apologetika

Keçmiş Sovet məkanında ilk dəfə İslam apologetikası sahəsində monoqrafiyalar dərc edib.

 

Ədəbiyyat:


     


3. Mədəniyyətşünaslıq

Mədəniyyətşünaslıq elmi sahəsində Qədim Babil və Misir mədəniyyətlərini araşdırıb, silsilə məqalələr dərc etdirib, bu istiqaməti Azərbaycanda popularlaşdırıb.Ədəbiyyat:

 


4. Fəlsəfə tarixi

Fəlsəfə tarixi sahəsində ilk dəfə Azərbaycan dilində antik təlsəfə tarixi üzrə dərs vəsaitinin yayımlayıb. Eləcə də Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq Xristianlığın tarixi və fəlsəfəsini araşdıran monoqrafiya müəllifidir.


Ədəbiyyat:

     


5. Tarix

Tarix elmi sahəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmış gizli təşkilatların fəaliyyətini araşdırıb, məqalələr dərc etdirib. Eləcə də ilk dəfə sovet dönəmi Azərbaycanda ən böyük repressiya işlərindən birini araşdırmış, bu istiqamət üzrə elmi işlər təqdim etmişdir. İslam tarixinə aid monoqrafiya yayımlamışdır.

Ədəbiyyat:

 


6. Polemika

Fəlsəfi polemika sahəsində Azərbaycanda ilk nəzəri elmi işlər yazıb, monoqrafiya dərc edib, bu istiqamətdə sosial şəbəkələrdə opponentlərlə mübahisələr edərək praktiki fəaliyyət göstərib.


Ədəbiyyat:

     


7. Sosiologiya

İlk dəfə Azərbaycanın iyirminci əsrin ortalarında qazlaşdırılmasının sosioloji aspektlərini araşdırmışdır.

Ədəbiyyat:

Azərbaycanın qazlaşdırılması və qaz təsərrüfatının istismarı (1955−1970). Tarixi-sosioloji araşdırma. Bakı: AFpoliqrAF, 2020, 224 səh.

Həmin monoqrafiyanın əhəmiyyətini Dövlət Neft Şirkətinin Qaz İxrac İdarəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya institutuna ünvanladığı rəsmi məktubda qeyd etmişdir. Bu da elmi işin istehsalatda tətbiqi kimi dəyərləndirilə bilər.

 

 
II. Elmi fəaliyyətinin sərgilənməsində və kütləviləşdirilməsində nailiyyətləri


     


7. Elmi toplantılar


Xaricdə və Azərbaycanda həmin istiqamətlər üzrə elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 


8. Elmi dairələrdə tanınma dərəcəsi

Əsərlərinə xarici və yerli alim və tədqiqatçılar çoxlu sayda elmi istinadlar edib.       


9. Elmi işlərin kütləviləşdirilməsi

Videobloq və sosial şəbəkələrdə bloqlar vasitəsi ilə fəaliyyətini sərgilənmişdir.

 


10. Vikipediyada fəaliyyət

Çoxlu sayda məqalə dərc edilmişdir.