Elmi məqalələr/ Научные статьи

Fəlsəfə tarixi / История философии

 1. Матуридизм в ортодоксальном исламском мировоззрении // Казань, сайт «Тюркско-татарский мир» Института Истории АН Татарстана, 2004.
 2.  Философия, история и терминология суфизма // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2004.
 3.  Мутазилиты – основатели философского рационализма в Исламе // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2004.
 4. История и правовые методы ханафитского мазхаба // Казань, сайт «Тюркско-татарский мир» Института Истории АН Татарстана, 2004.
 5. Абуль-Хасан Маварди о рождении, сущности, структуре и функциях государства // Sosial-siyasi problemlər. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu, “Politologiya” şöbəsi. XI buraxılış. Bakı, 2004, s. 186-189.
 6.  Историко-философские аспекты ашаризма в Исламе // AMEA Şərqşünaslıq institutunun Elmi Araşdırmaları (elmi-nəzəri toplu). VI buraxılış. Bakı, 2004, s. 360-362.
 7.  Hüseyn Cavidin İslam dini haqqında fəlsəfi düşüncələrinə bir nəzər // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal № 1. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. Bakı, 2005, s. 211-220. (M. B. Ağayevlə həmmüəlliflikdə)
 8.  Воззрения Такиаддина Ахмада ибн Теймии о мусульманском государстве // М.: Литературно-философский журнал «Топос», 2005.
 9. İsgəndəriyyəli Filonun fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri // // Dirçəliş XXI əsr. Azərbaycan dövlət quruculuğu və Beynalxalq münasibətlər institutu. № 93, Bakı, 2005, s. 66-70.
 10.  Доктрина терпения (сабр) по отношению к нечестивой власти в исламской доктрине // Keçid dövründə Azərbaycan respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. 13-cü buraxılış. Bakı, 2005, s. 23-25. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 11.  Pavlikian təriqətinin sosial mahiyyəti barədə // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XV buraxılış. Bakı, 2005, s. 637-640. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 12.  M. F. Axundovun ismaili təlimində sosial islahatlar haqqında fikirləri // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XVI buraxılış. Bakı, 2005, s. 158-162. (Z. Qasımovla həmmüəlliflikdə)
 13.  Представления об идеальном обществе в хариджизме // AMEA Şərqşünaslıq institutunun Elmi Araşdırmaları (elmi-nəzəri toplu). VII buraxılış. Bakı, 2006, s. 541-543. (Y. Abdulla ilə həmmüəlliflikdə)
 14.  Допустимость восстания против «нечестивой» власти (тамаккун) в исламской доктрине // Bakı. Tarix və onun problemləri №3, 2006, s. 49.
 15. Попытки осмысления проблемы божественной власти хариджизме // Elmi əsərlər (elmi-nəzəri jurnal) №1 (3), Bakı, 2006, s. 19-23. (M. Ağayevlə həmmüəlliflikdə).
 16. Религиозные ценности в контексте взаимодействия культур российского и азербайджанского народов // Взаимодействие культур в условиях глобализации. Москва, 2010. С. 511-517.
 17. Общественно-политическая мысль татар на рубеже XIX-XX веков // Elmi əsərlər. Beynalxalq elmi-nəzəri jurnal №2 (19), Bakı, 2012, s. 90-94. (N. X. Həmzinlə həmmüəlliflikdə).
 18. Философская дисскуссия в прошлом и настоящем // Диалог культур в условиях глобализации. Материалы Бакинского форума, посвященного памяти Гейдара Алиева. Москва, 2012. С. 524-536.
 19. Философский анализ школ калама в Исламе // Müasir dövrdə  dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri. II buraxılış. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu, Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsi, Bakı, 2013, s. 58-79.
 20. Klassik yunan fəlsəfəsi: Aristotel və Platon fəlsəfəsi // Elmi əsərlər. №1 (24), Bakı, 2015, s. 43-55.
 21. Sokratöncəsi yunan fəlsəfəsi: Milet məktəbindən Elea məktəbinə qədər // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 6 (35). Bakı, 2015, s. 89-104. (E. Səmədovla həmmüəlliflikdə)
 22.  Antik atomçuların və epikürçülərin fəlsəfəsi // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 9 (38). Bakı, 2015, s. 51-61.
 23. Ellinizm və Roma dövrlərində dini-fəlsəfi təlimlər // Bakı: Din və dövlət № 1 (42) Yanvar 2016, s. 66-78.
 24. Qədim yunan mifologiyası və dünagörüşü // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 03 (44). Bakı, 2016, s. 40-48.
 25. Ellinizm və Roma dövrlərində dini-fəlsəfi təlimlər // Multikulturalizm. Ədəbi elmi, elmi-publisistik jurnal. № 2 (14). Bakı, 2019, s. 63-71.
 26. Краткий обзор мировоззрения первого мусульманского философа Аль-Кинди.
 27. Мусульманский модернизм в XIX - XX веках.
 28. Hind fəlsəfəfi (mühazirə)

  Dinşünaslıq / Религиоведение

 29. Библейский антропоморфизм // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 15. Bakı, 1997, s. 98-101.
 30. Кто такие «Свидетели Иеговы?» // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət №16. Bakı, 1998, s. 111-117.
 31. Ислам и наука. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 20, 1999, s. 149-151.
 32. О культе святых в Исламе и Христианстве. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutunun dərgisi. № 20. Bakı, 2000, s. 274-277.
 33.  Есхатологія ісламy // Культурологічний часопис “Ї”. № 26, Львiв, 2002, s. 97-112.
 34. Кумранская литература, Библия и Коран // Центральная Азия и Кавказ. Швеция, 2002.
 35. Хариджиты и радикальные секты в иудаизме и Христианстве // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. BDU Tarix fakultəsinin dərgisi № 3. Bakı, 2004, s. 12-14.
 36. Мария и Иисус в христианской и исламской традициях // Sosial bilgilər. Azərbaycan respublikası “Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi. №  2 (18). Bakı, 2004, s. 28-33.
 37. Праздник Новруз в религиозной традиции Зороастризма // Zərdüşdiliyə dair tədqiqatlar (məqalılır toplusu). AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar institutu, "Şirvanşahlar sarayı kompleksi" Dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi. Bakı, 2004, c. 104-107.
 38. Həzrət İsanın çarmıxa çəkilib-çəkilməməsi probleminin tarixi-fəlsəfi təhlili və İslam doktrinası // Dirçəliş XXI əsr. Azərbaycan dövlət quruculuğu və Beynalxalq münasibətlər institutu. № 78-79, Bakı 2004, s. 174-178.
 39. Приступить к джихаду великому // Лицейское и гимназическое образование. Научно-популярный журнал. № 5, М., 2005. (E. Kononenko ilə həmmüəlliflikdə)
 40.  İbrahimi ənənələrində və krişnaizmdə monoteist konsepsiyasının müqayisəli təhlili // Şərq-Qərb: Sivilizasiyaların dialoqu (elmi-nəzəri jurnal). AMEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar institutu. № 1(2). 2006, s. 188-195.
 41. Dini, fəlsəfi və elmi dünyagörüşlərin qarşılıqlı münasibəti haqqında // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). AMEA Folklor institutu. XX buraxılış. Bakı, 2006, s. 234-239. (R. Mustafayevlə həmmüəlliflikdə)
 42. Qədim Şumer-Akkad dini və onun digər dünya dinlərinə təsiri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 4 (8). Bakı, 2008, s. 81-93.
 43.  Соотношение веры и разума // Рамазановские чтения №3. М., 2008, s.16-38. (V. Polosinlə həmmüəlliflikdə)
 44. Qədim Babil dini // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №5 (13). Bakı, 2009, s. 185-192.
 45. Qədim Misir ilahiyyatında dünyanın yaranması // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1(15). Bakı, 2010, s. 119-128.
 46. İsa məsih kim olub? Tarixi sənədlər və və dini mətnlərdən çıxarılan nəticələr // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №2(16). Bakı, 2010, s. 89-104.
 47. Религия в современном Азербайджане периода независимости // Россия и мусульманский мир. 2013. № 1 (247). С. 50-69.
 48. La religione nell'Azerbajgian contemporaneo. Religioni e società : XXXI, 84, Pisa, 2016, pp. 41-46.
 49. Dini mətnlərdə multikulturalizm// Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları. Bakı, 2021. s. 9-20.
 50. Osiris haqqında əsatir və çağdaş inanclar
 51. Misir tanrıları
 52. Qədim inanclarda qoyun obrazları
 53. Yeni dövrdə millətin əxlaq problemi ilə bağlı bəzi mülahizələr

  Din-dövlət münasibətləri / Государственно-религиозные отношения

 54. Отношение ислама к секулярным формам государственной власти // Информационно-аналитический центр «СОВА», 2004.
 55. Воспитание народа в духе религиозной морали – необходимость нашего времени // Минбар. №1(3), Казань, 2009, s. 7-14.   
 56. Çağdaş Azərbaycanda İslam dini və din-dövlət münasibətləri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 2(28). Bakı, 2012, s. 60-65.
 57. Müstəqillik dönəmində Azərbaycanda qeyri-müsəlman inanclarının yayılması və bu günü // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 1(27). Bakı, 2012, s. 25-31.
 58. Dini dözümlülük: inanc və inancsızlıq kateqoriyalarının yeni anlamı // Elmi əsərlər (elmi-nəzəri jurnal) №1 (26), Bakı, 2016, s. 269-275.

  Polemika

 59.  Верят ли мусульмане в зороастрийские легенды? // Рамазановские чтения №3, М., 2008, s.76-80.
 60. Могут ли христиане признать пророком Мухаммеда? // Рамазановские чтения № 4, М., 2009, s. 103-106.
 61. Əski və çağdaş zamanda "söz çəkişmələri // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 6. Bakı, 2011, s. 66-83.
 62. Философский спор в прошлом и настоящем. Особенности современного спора в Интернете.
 63. Azərbaycanda elmi konfransların keçirilməsinə dair promlemlər haqqında // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. Bakı, №6 (26), 2011, s. 25-30.
 64. Концептуальные проблемы исламской апологетики // Müasir dövrdə  dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri. I buraxılış. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu, Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsi, Bakı, 2013, s. 7-30.

  Mədəniyyətşünaslıq / Культурология

 65. Dünya dinlərində çoban-qoyun obrazları  // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №3 (7). Bakı, 2008, s. 188-192.
 66. Aypara və ulduz simvolu // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1 (5). Bakı, 2008, s. 62-67.
 67. Qədim Assur imperiyası: tarix, mədəniyyət, din // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 2 (10). Bakı, 2009, s. 93-101.
 68. Şumer-Akkad dünyagörüşündə kosmologiya, kosmoqoniya, teoqoniya və esxatologiya // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1 (9). Bakı, 2009, s. 121-126.
 69. Qədim Babil: tarix, mədəniyyət, elm və astrologiya // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. № 3 (11). Bakı, 2009, s. 85-99.
 70. Aypara və ulduz. Azərbaycan dili (6 sinif üçün dərslik) // Bakı: Altın Kitab, 2013, s. 89-90.
 71. Распространение и развитие ислама в Азербайджане  (краткий историко-культурный обзор) // Ислам в СНГ. Ежеквартальный научный альманах. №1, М., 2010, s. 63-75.
 72. Религиозные ценности в контексте взаимодействия культур // Взаимодействие культур в условиях глобализации / под общ. ред Мамедова Н.М., Чумакова А.Н. М.: "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2010, s. 511-517.
 73. Modernizm, Postmodernizm və çağdaş Azərbaycan // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. Bakı, №5 (25), 2011, s. 18-23.

  Tarix / История

 74. Некоторые аспекты проблемы распространения Ислама в свете отношений Халифата с Византией // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. BDU Tarix fakultəsinin dərgisi № 2. Bakı, 2004, s. 14-18. 
 75. Qədim Misirin qısa tarixi icmalı //Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №5 (13). Bakı, 2009, s. 65-75. 
 76. Şumer və Akkad dövlətlərinin qısa tarixi-mədəni icmalı // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №4 (12). Bakı, 2009, s. 109-118.
 77. Брат пророка (история жизни и смерти четвертого халифа Абу Талиба)  // Дилетант 11 (23), M., 2013, с. 40-43.
 78. "Мусават" азербайджанское подполье в борьбе за независимость страны // Журнал "Уроки истории" Международного Мемориала, 2018.
 79. Красный террор в Азербайджане // Журнал "Уроки истории" Международного Мемориала, 2018.
 80. Dadaş Həsənovun Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizəsi // Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 21-23 may 2018, s. 554-560.
 81. Gizli “Müsavat” Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi uğrunda mübarizədə (1920-1926) // Strateji təhlil 1-2 (23-24), Bakı, 2018, s. 379-398.
 82. Azərbaycanda qırmızı terror:“sağ-trotskiçi ehtiyat mərkəzinin əksinqilabi milliyyətçi təşkilatı”nın işi (1938-1956) // Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 1 (30), Bakı, 2018, s. 142-153.
 83. Государственный террор в Азербайджане: дело запасного право-троцкистского центра контрреволюционной националистической организации (1938-1956) // Общественные науки Национальной Академии Наук Азербайджана № 1, 2019, c.56-71.
 84. Cənubi Qafqazda "qaz qarşıdurmaları" (1962-1967) // Həyat sosiologiyası, Bakı, 1921, s. 63-74.
 85. Red Terror in Azerbaijan: The Case of the “Reserve Rightwing Trotskyite Center of the Counterrevolutionary Nationalist Organization” (1938-1956) // Journal of Universal History Studies (JUHIS) № 4(1), 2021, pp. 54-66.
 86. Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için Gizli Müsavat’ın verdiği mücadele üzerine bir araşdırma (1920–1926). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 663 - 678.
 87. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi və onun xalq təsərrüfatı sahələrində tətbiqi (1956– 1959) // Elmi əsərlər, №1/38 2022, s. 37-45.

  Sosiologiya

 88. 1953-1962-ci illərdə mənzil-kommunal tikintisi və təmiri: tarixi-sosioloji aspekt  // Memar. Elmi analitik-informasiya jurnalı № 22, 2019, s. 98-104.
 89. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda su təchızatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi-sosioloji təhlil // Su problemləri elm və texnologiyalar № 1 (13), 2019, s. 75-88.
 90. Azərbaycanda XX əsrin ortalarında mehmanxanaların və kurortların tikintisi və istismarı (tarixi-sosioloji araşdırma) // Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları № 2 (23), 2019, s. 125-141.
 91. Противостояние бессмысленно и бесперспективно // Elm, № 02 (1264), 2021.
 92. Не гоняться за химерами // // Elm, № 04 (1266), 2021.